Sākums | Par skolu | Stundas | Iepirkumi | Jaunsardze | Projekti | Kontakti

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 

 

        Sakarā ar Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju, lūdzam visus absolventus, izglītojamos, kuriem nav izņemtas APLIECĪBAS par pamatizglītību, DIPLOMI, kā arī nav izņemti SERTIFIKĀTI par eksāmenu kārtošanu, sazināties ar skolu pa tālruni 64471625.


Dokumentus var izņemt līdz 2015.gada 1.jūlijam.


Dokumentu neizņemšanas gadījumā, dokumenti tiks nodoti Alūksnes zonālajā valsts arhīvā.


Skolas padome

 

 


 

 

 

 

 

2014.2015. mācību gadā

 

ESF istais_85359.jpg

Jaunieši bez maksas varēs apgūt divas profesijas

 

Jau šoruden Jaungulbenes Profesionālā vidusskola piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt 2 profesijas.

 

 

Jaunajā mācību gadā piedāvājam iegūt šādas profesionālās kvalifikācijas:

  • Autoelektriķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
  • Grāmatvedis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases).

 

Kāpēc izvēlēties šīs profesionālās izglītības programmas?

-          Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.

-          Var iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba tirgū.

-          Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta.

-          Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz ivēlētās profesijas specifika.

 

Uzņem:

-          Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos. 

-          Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.

Augstākminētās profesionālās izglītības programmas tiks finansētas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” īstenošanas ietvaros.

 

 

 

 

Izglītības programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums

Akreditācijas lapas Nr

 

Autotransports

Autoelektriķis

1,5 gadi

AP 1757

 

Grāmatvedība

Grāmatvedis

1,5 gadi

AP 2615

 

 

 

 

 

ESF istais_85359.jpg

 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” konsultatīvās padomes sēde


           2014.gada 11.jūnijā Rīgā Izglītības un zinātnes ministrijā norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (turpmāk – ESF projekts) konsultatīvās padomes sēde. Konsultatīvās padomes sēde tika rīkota, lai pārrunātu ESF projekta ieviešanas gaitu ESF projektā iesaistītajās 78 izglītības iestādēs un sniegtu ieteikumus gan izglītības iestāžu uzraudzības, gan ESF projekta darbības pilnveidošanai kopumā. Konsultatīvās padomes sēdē piedalījās Profesionālās izglītības biedrības deleģētie profesionālās izglītības iestāžu direktori, ESF projekta izglītības iestāžu reģionālie koordinatori, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, kā arī ESF projekta vadības grupa. Sēdē bija uzaicināti un piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji.


        Konsultatīvās padomes sēdi vadīja ESF projekta vadītāja Ina Vārna. Konsultatīvā padome tika informēta par ESF projekta īstenošanas noteiktajām prasībām un to izpildes rezultātiem izglītības iestādēs, aktualitātēm ESF projekta īstenošanā, kā arī problēmjautājumiem, kas saistīti ar izglītības iestādēs veikto pārbaužu rezultātiem. Analizējot paveikto ESF projekta iznākuma rādītāju sasniegšanā (uz 2014.gada jūniju jābūt 60 100 izglītojamo, kuri profesionālajā izglītībā saņēmuši atbalstu mērķstipendiju veidā), Ina Vārna atzīmēja, ka ESF projekta īstenošanas laikā kopējais audzēkņu skaits, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši ESF mērķstipendiju, ir 65 737 audzēkņi. Savukārt saistībā ar rezultāta rādītāja (67% no kopējā profesionālajā izglītībā izglītojamo skaita ir saņēmuši tiešu ESF atbalstu) izpildi tika uzsvērts, ka izglītojamo skaits, kuri vismaz vienu mēnesi ir saņēmuši ESF stipendiju, ir 79% no kopējā profesionālās izglītības audzēkņu skaita. Ina Vārna secināja, ka pēc būtības rādītāji ir izpildīti, tomēr, analizējot kopējo izglītojamo skaitu profesionālās sākotnējās izglītības programmās un izglītojamo skaitu, kuri vismaz vienā mēnesī ir saņēmuši ESF stipendiju, ir redzams, ka izglītojamo skaits, kuri saņem stipendijas, nedaudz samazinās. Tā, ja 2010.gadā ESF stipendiju saņēma 84 % no visiem izglītojamajiem profesionālās izglītības iestādēs, tad 2013.gadā tie ir 79% izglītojamo. Salīdzinot situāciju plānošanas reģionos 2013.gadā, tika atzīmēts, ka izglītojamo, kuri 2013.gadā vismaz vienā mēnesī saņēmuši ESF mērķstipendiju, vislielākais skaits ir Latgales plānošanas reģionā (81,7%) un Kurzemes plānošanas reģionā (79,5%), bet vismazākais ir Zemgales plānošanas reģionā (73,9%) un Rīgā (76,5%). Jelgavas tehnikuma direktore Janīna Rudzīte uzsvēra ESF stipendijas nozīmīgumu, jo lielākā daļa audzēkņu profesionālās izglītības programmās tiek uzņemti no maznodrošinātām ģimenēm, bieži stipendija ir audzēkņa vienīgais ienākumu avots, jo ģimene finansiāli nevar palīdzēt. Tai paša laikā viņa akcentēja, ka Jelgavas tehnikumā ļoti liela vērība tiek pievērsta kvalitatīvai audzēkņu sagatavošanai, audzēkņiem tiek izvirzītas atbilstošas prasības un audzēkņu vērtējums ir atbilstošs šo prasību kvalitatīvai izpildei. Rīgas Pārdaugavas Profesionālās vidusskolas direktore I.Jurkāne papildināja, ka lielai daļai Rīgas Pārdaugavas profesionālajā
vidusskolā pēc pamatskolas beigšanas uzņemto audzēkņu zināšanas pēc pamatskolas beigšanas ir vājas, pedagogiem jāiegulda liels darbs, lai sagatavotu kvalitatīvus tautsaimniecībai nepieciešamus speciālistus. Arī I.Jurkāne augstu novērtēja ESF projekta nozīmi un doto iespēju audzēkņiem saņemt ESF stipendiju un atbalstīja J.Rudzītes teikto par risinājumu meklēšanu ESF stipendiju nodrošināšanai pēc 2015.gada 31.augusta.


     Tāpat konsultatīvās padomes sēdē detalizēti tika analizēti Valsts izglītības attīstības aģentūras, Finanšu ministrijas, ESF projekta vadības grupas un reģionālo koordinatoru pārbaužu izglītības iestādēs rezultāti, lai novērstu konstatētās nepilnības un nepieļautu to atkārtošanos. ESF projekta vadītāja Ina Vārna uzsvēra, ka būtiskākās nepilnības saistībā ar pārbaudēm izglītības iestādēs ir dokumentācijas kvalitāte, savlaicīga īstenoto izglītības programmu akreditācija, precīza ESF mērķstipendijas piešķiršanas nosacījumu izpilde. Ļoti svarīgs ir izglītības iestādes direktora atbalsts ESF projekta koordinatoram izglītības iestādē. Savus novērojumus izglītības iestāžu pārbaudēs analizēja arī Valsts Izglītības attīstības aģentūras Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta ESF projektu uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Līga Kobitjeva.
      Konsultatīvās padomes sēdē tika secināts, ka liela loma ir ESF projekta vadības grupas, reģionālo koordinatoru un ESF projekta koordinatoru izglītības iestādēs ciešai sadarbībai, izglītības iestāžu vadības atbalstam, lai kopīgi nodrošinātu ESF projekta atbildīgu uzraudzību un sasniegtu noteiktos mērķus, kas atkarīgi no visu sadarbības partneru ieguldītā darba rezultātiem. Tāpat Ina Vārna pateicās visiem ESF projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem ESF projekta veiksmīgā norisē, kā arī par ieinteresētību un ieteikumiem konsultatīvās padomēs sēdē iekļauto jautājumu izskatīšanā.

 

ESF projekta vadītāja asistente
Elīna Bagāta

 

ML1_120135.jpg

 

 

ML2_120145.jpg

 

ML3_120158.jpg

 

 

Projekta rezultāti 2013./2014.mācību gadā

 

Reģions

Audzēkņu skaits projektā 2013.septembrī

Saņēmuši ESF mērķstipendiju vismaz vienā mēnesī: skaits                               ( % no audzēkņu skaita projektā attiecīgajā reģionā)

Kopā

29963

24129

80,5

Kurzeme

4476

3651

81,6

Latgale

5301

4559

86,0

Rīga

13902

10869

78,2

Vidzeme

3503

2826

80,7

Zemgale

2781

2224

80,0

 

 

 

 

Statistika11_15839.jpg

.

statistika21_15849.jpg


 

ESF mērķa stipendijas
 
↑ uz augšu

rss feed